شهرستان سیریک >>بخش مرکزی>> سیریک

بندر سیریک چالاکو بالاشهر سیریک قدیم(پامسجد) تومانراهی
طاهروئی زیارت بزرگ زیارت کوچک سرارو سردرنگ
سوره بندگرمان شمجو دوجمیلان لب خور
کردر کلنگی کلیسان کناردان گروگ
گندمی نوشهر میشی میشی میلانی نوشهر طاهروئی
         

 

 

شهرستان سیریک >>بخش مرکزی>> بیابان

گونمردی کرتان گزپیر گناری مهرگی عاشقان
بازگر ددی خیرآباد جیفری فاریاب گارندهو
گز مستو مغ رحمت نوشهر بصره بریزگ
هرنگان کرگوشکی سیکویی سلمه ای سرزه پاراف
میاندر گوجگ گرائیک مهمانی دیودان گوشکی
دل آسا کزان بزین پگو گدو قلموئی